உங்களுக்கு வெட்கமே இல்லையா? – ஹென்றி திபேன்

ஒவ்வொரு இந்தியனும் கட்டாயம் காண வேண்டிய காணொளி:

இதை வாசித்தீர்களா? :   அல்ஜஸீராவுக்கு இந்தியாவில் தடை!