சபியாவுக்கான சிறியதொரு அறச் சீற்றம்!

சபியா/ராபியா

இதை வாசித்தீர்களா? :   ஆட்டோவில் போன அமைச்சர்!