அக்கிரமம் செய்யாதே!

“அக்கிரமம் செய்யாதீர்கள்! எவருடைய செல்வமும் உங்களுக்கு ஆகுமானதன்று: செல்வத்தின் உரிமையாளர், அதனைத் தன் விருப்பத்துடன் உங்களுக்கு கொடுத்தாலே தவிர!”  – நபி(ஸல்) நூல்: பைஹகீ

இதை வாசித்தீர்களா? :   குர் ஆன் ஒரு நிரூபணம்