நன்றி ஜீவா!

https://youtu.be/PLXj_cCwYaA

700/0

இதை வாசித்தீர்களா? :   முஸ்லிம்களை மதம் மாற்றும் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள்!