சபியாவுக்கான சிறியதொரு அறச் சீற்றம்!

சபியா/ராபியா

இதை வாசித்தீர்களா? :   முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள் உருவாக்கப்படுவது இப்படித்தானே?