முகப்பு

இஸ்லாம்

செய்திகள்

தகவல்

கட்டுரைகள்

சேவைகள்

தொடர்பு கொள்க!

English

இந்திய செய்திகள்
ஊழலை ஒ'ளி'ப்பவர்கள்!

"நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழலை ஒளிப்போம் என்றுதான் சொன்னோம்; அதைத் தவறாக "ஒழிப்போம்" என்று நீங்கள்…

Read more: ஊழலை ஒ'ளி'ப்பவர்கள்!

சமீப கருத்துக்கள்