இதையும் வாசிங்க!

101 – நிலைகுலைக்கும் நிகழ்வு!

நிலநடுக்கத்தை விஞ்சிடும் குலைநடுங்கும் அதிர்ச்சி; அழிகிறதோ உலகம் என விழிபிதுங்கும் நிகழ்வு - அது! சீரழிவை மீறிவிடும் பேரழிவுப் பிரளயம்; சொல்லவொண்ணா சோகமான சோதனை என்பதெது? என்ன அந்த அதிர்ச்சி? எத்தகைய நிகழ்ச்சி? எடுத்துமக்கு இங்கு இயம்பியதும் - எது? விளக்கைச் சுற்றிச்சுற்றி வெளிச்சப் பாலருந்தும் விட்டில்களாய் மனிதர்கள் வீழ்ந்திடுவர் அந்நாளில் கடும் கற்கள் அடர்த்தியுற்று பெருத்துவந்த...