வாசகர் பகுதி

இது வாசகர் பகுதி.

அரசியல் நிகழ்வுகள், சமுதாயப் பிரச்னைகள், சமூக அவலங்கள் மற்றும் இவற்றிற்கான தீர்வுகள் ஆகியவை தொடர்பான வாசகர்களின் பார்வைகளை இங்கே சுதந்திரமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்.

இதையும் வாசிங்க!

103. காலம்!

இன்னும் விடிந்திராத இருள்சூழ்ந்த நேரமல்ல; இனிதாய் உதித்துவிட்ட இளங்காலைப் பொழுதுமல்ல;   உலகே விழித்துக்கொள்ள உருவான வேளையல்ல; உச்சியில் செங்கதிரின் உஷ்ணமான காலமல்ல;   கதிரவன் மங்கிச்சாயு மந்தக் காலத்தின் மீ தாணை... மனிதன் என்றென்றும் இழப்பில்தான் இருக்கின்றான் !   மறை வானவற்றையும் மறை ஆணையிட்டவையும் இறை தந்த மார்க்கத்தையும் நிறை மனதாய் ஏற்று...   சோதனைகளைச் சகித்து வேதனைகளைப் பொறுத்து நல்லறங்கள்...