நன்றி ஜீவா!

https://youtu.be/PLXj_cCwYaA

700/0

இதை வாசித்தீர்களா? :   மும்பைத் தாக்குதல் - கர்கரேயைக் கொன்றது யார்?