நன்றி ஜீவா!

https://youtu.be/PLXj_cCwYaA

700/0

இதை வாசித்தீர்களா? :   திராவிட இயக்கத்தின் மைனாரிட்டி ஆட்சி!