நன்றி ஜீவா!

https://youtu.be/PLXj_cCwYaA

700/0

இதை வாசித்தீர்களா? :   அமீரகத்தில் பொது மன்னிப்பு நடைமுறை